Manuscripts of Lu Ban

من عاشق تماشای آدمای معمولیم

اونا قاب زندگی هستن 

بیشتر چیزایی که خاص و متمایز به نظر می‌رسن   

فقط توی چهارچوب این قاب مفهوم پیدا می‌کنن...

/ 2 نظر / 40 بازدید

[قهقهه] mage adame mamoli ham vojod dare to in donya...?[نیشخند]

چه جمله خودارجاعی!!! چه عقیده خودارجاعی!! چه آدم خودارجاعی!! عاشق آدم معمولی بودن برای آشکارشدن چیزای خاص زندگی خود!!! عاشق آدم غیرمعمولی نبودن برای آشکارنشدن چیزای خاص زندگی خود !!! در نتیجه : عاشق آشکارشدن چیزای خاص زندگی خود !!!