بیست و چهارم خرداد II

_ کی به دنیا اومدی؟
_ یادم نیست، خیلی بچه بودم.

سوپ اردک
برادران مارکس
/ 2 نظر / 39 بازدید

تولدت مبارك ، با تاخير

فروز

حواسم بود اما نتواستم پیغامی بگذارم. اما حواسم بود. چرا تب؟