جنایتهای شوخی... مرگهای جدی


اریش فرید، شاعر آلمانی می گوید: بچه ها شوخی شوخی به قورباغه ها سنگ می زنند، قورباغه ها جدی جدی می میرند.
الان مسئله من در جهان این است؛ عده ای شوخی شوخی جنایتهای خود را در جهان پیش می برند. و عده ای هم جدی جدی می میرند. مسئله من بی تفاوتی نیست. این خیلی احمقانه است که عمر کوتاه خود و نیروی سازنده خود را مشغول اثبات این بکنم که می دانم. من دیگر نمی دانم. نمی دانم در دنیا چه می گذرد. من دیگر قاطع نیستم. ما حداکثر ماهی کیلکای فیلسوفی هستیم در دل اقیانوس.

شمس لنگرودی، شاعر معاصر
همشهری دوشنبه 27 آبان 1381

/ 1 نظر / 419 بازدید
نوشی

نام مرا بر روی شنهای ساحل نوشت. برای او یک بازی بود برای من نابودی ابدی. ( یک شعر هندی )