كبوتر لنگ‌


كبوتر ِ لنگ‌
بر زمين‌
دشوار مي‌رود و ناموزون‌

چون‌ بال‌ بگشايد
تنها
كبوتر است‌
برپهنۀ‌ پرواز

و زمين‌
صعب‌ و ناموزون‌ و لنگ‌
باقي‌ مي‌ماند...

/ 1 نظر / 9 بازدید
گلدون

... و اگر پر بگشايد، موانع امروز را چه حقير و پست خواهد ديد.