اگر

اگر هر خنده
همان معني را داشت
كه لبخند تو
امروز ،

هر نگاه اگر
همان قدر مهربان بود
كه چشمان تو
امروز ،

و اگر ما
هميشه همان بوديم
كه امروز ،


آنگاه . . .

آه ، شاعر
آنگاه هيچ نمي‌سرودي

/ 1 نظر / 5 بازدید
؟

واقعاَ!