باید با دل جستجو کرد


شازده کوچولو گفت: آدمهای سیارۀ تو پنج هزار گل را در باغچه‌ای می کارند...و گلی را که می خواهند در آن میان پیدا نمی کنند.
در جواب گفتم: بلی، پیدا نمی کنند...
- و با این وصف آنچه را که ایشان می جویند می توان تنها در یک گل سرخ یا در کمی آب پیدا کرد...
در جواب گفتم: البته.
و شازده کوچولو باز گفت:
- ولی چشمها کورند. باید با دل جستجو کرد.

شازده کوچولو
آنتوان سنت اگزوپری

/ 6 نظر / 6 بازدید
سحر

شب که فرا می رسد ، به انتهای دنيا نزديک می شوم ، طلوع روز ، افکارم را به بازی می گيرد ...

katbalou

شازده کوچولو خيلی قشنگ است. خيلی حرف های قشنگی می زند. راست است که مال اين دنيا نيست. حرف هاش هميشه ميبردت به يه دنيای ديگه. زيبايی يک گل..شکوه آفرينش..آرامش آب و زيبايی گل..فرار از دنيايی که خودمون خرابش کرديم و نمی دونيم که داره ازبين می بردمون. جسما و روحا...شازده کوچولو ها هميشه لازم هستند. من خيلی وقتها شازده کوچولوم رو گم می کنم. گاهی اوقات اصلا يادم می ره که وجود داشته.اما دوباره وقتی احتياجش پيدا می کنم در کمال وفاداری همونجا پيداش می کنم. يه کم وقت می گذارم تا دوباره بتونم به دنياش وارد بشم. بعد دوباره روز از نو روزی از نو.

مرتيا

چشم ها را بايد شست... جور ديگر بايد ديد...

merikhi

من تکرار کردم چشمها کورند. با چشم دل بايد ديد.